Algemene en bijzondere voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN EN GEBRUIK VAN DE SITE
Geldig vanaf 1 april 2020

1. Definities
Wanneer ze worden gebruikt in deze algemene voorwaarden of in verband met de uitvoering ervan, zullen de termen de betekenis hebben die aan hen wordt gegeven in de volgende definities:

Producteur: Dienst Toerisme
Adres: 4 plaats Charles Valentin 59140 Dunkerque
Statuut van de organisatie : Vereniging
Voorzitter: Brigitte DECOSTER
SIRENE: 783.595.069

De verkoper verleent de dienst die wordt besteld bij door de gebruiker.

Gebruikers: verwijst naar elke fysieke persoon die de Site gebruikt om het aanbod van de verkoper te bekijken, om online boekingen te maken en, indien nodig, om de bestelling te betalen. De Gebruiker kan al dan niet de begunstigde van de aankoop zijn. Als hij niet de begunstigde is, is het zijn verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat elk van de ontvangers in staat is om aan het gekochte programma deel te nemen.

Begunstigde: wijst de persoon of personen aan die op het tijdstip van de beschikking als begunstigde van de dienst of het product zijn aangewezen.

Partij: de gebruiker en/of verkoper gezamenlijk of afzonderlijk.

Aanbod: verwijst naar de dienst of het product dat op de site te koop wordt aangeboden en door de verkoper ten behoeve van de begunstigde wordt aangeboden.

Bestellingen: verwijst naar boekingen en online betaling(en) via de site van een dienst of een product door een gebruiker.

Site: www.duinkerke-tourisme.com

2. Algemene bepalingen
Het doel van deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden van de site is het definiëren van de algemene voorwaarden waaronder de verkoper diensten en producten te koop aanbiedt en, via zijn website, aan gebruikers verkoopt. Het gaat om een contract tussen de Gebruiker en de verkoper.

Elke gebruikersorder impliceert derhalve de aanvaarding ervan zonder uitzondering of voorbehoud en houdt zich volledig aan de huidige algemene verkoopvoorwaarden en het gebruik van de site die prevaleren boven elk ander document, met uitzondering van specifieke voorwaarden die uitdrukkelijk schriftelijk door de verkoper zijn toegekend.

Door toegang te krijgen tot deze site en/of door bestellingen te doen, verklaart en erkent de Gebruiker dat hij de verkoop- en gebruiksvoorwaarden van de Site voorafgaand aan de bestelling heeft gelezen, begrepen en aanvaard, in overeenstemming met de rechten van derden, en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat de toegang tot de Site kan worden beperkt en/of het gebruik ervan onder speciale voorwaarden.
De diensten die beschikbaar zijn op de site zijn gereserveerd voor particulieren, major, met uitzondering van elke verkoop aan professionals of voor wederverkoop aan derden.
Gebruikers die via de Site bestellen, ongeacht hun huis of plaats van verbinding, worden geacht te kopen in Frankrijk en zijn daarom onderworpen aan het Franse recht.

3. Een uitkering kopen en boeken
3.1. Eisen
Elke gebruiker die een voordeel koopt, moet ten minste 18 jaar oud zijn en wettelijk in staat zijn om een contract af te sluiten.
Iedereen die op de site bestelt, garandeert de verkoper de juistheid van de door hem verstrekte informatie en verbindt zich persoonlijk tot degenen die voor hetzelfde voordeel zijn geregistreerd.

3.2. Beschrijving van de voordelen
Bij het boeken van een voordeel is het aan de Gebruiker om de precieze inhoud van het voorgestelde voordeel te verifiëren.
De verkoper streeft ernaar om de diensten die op de site worden aangeboden, zo goed mogelijk te beschrijven. Voordelen kunnen echter onderhevig zijn aan wijzigingen die zo snel mogelijk aan de Gebruiker worden gemeld.
De duur van de voorgestelde uitkeringen wordt als indicatie gegeven; de Gebruiker kan geen gebruik maken van een wijziging in deze duur vanwege de aard van de activiteiten en/of de omstandigheden waarin hij is uitgevoerd.
De foto's op de site zijn niet-bindend.
Voordelen zijn exclusief vervoer naar de plaats van afspraak van de verkoper.

3.3. Beschikbaarheid
De verkoper streeft ernaar om de beschikbaarheid van zijn voordelen in real time bij te werken.
Gezien de gelijktijdige verbindingen van de verschillende Gebruikers is het echter mogelijk dat een Service die wordt weergegeven op de datum en tijd die door de Gebruiker is gekozen op het moment van het bekijken van het beschrijvingsblad, niet meer beschikbaar is op het moment dat de gebruiker de bestelling valideert.
Daarom wordt bij elke order de beschikbaarheid van voordelen systematisch gecontroleerd door de verkoper.
Als de verkoper de Gebruiker op een later tijdstip na de validatie van de bestelling op de hoogte stelt van de onbeschikbaarheid van de Service, wordt het contract ongeldig verklaard en wordt de prijs die op het moment van de bestelling is betaald, terugbetaald aan de Gebruiker, exclusief enig ander bedrag.

3.4. Bestelling, validatie en bevestiging
Het bestelproces op de site is als volgt:
De gebruiker selecteert de diensten van zijn of haar keuze, de datum en het boekingsschema;
Hij vult de informatie in die hij gevraagd wordt en die nodig is om
Hij kiest het betaalmiddel van zijn orde,
Vervolgens valideert hij zijn order: het contract tussen de gebruiker en de verkoper wordt dan op geldige wijze afgesloten.

Overeenkomstig artikel 1316-4 van het Burgerlijk Wetboek in zijn opstelling van de wet van 13 maart 2000 tot aanpassing van het bewijsrecht aan de informatietechnologie en met betrekking tot elektronische handtekening, elektronische handtekening in de vorm van een "dubbele klik" in verband met de authenticatie- en niet-verwerpingsprocedure, alsmede de bescherming van de integriteit van de berichten, heeft de handtekening waarde die de toestemming van de partij aan de verplichtingen die voortvloeien uit de handeling aantoont.
Het contract wordt geacht te zijn gevormd wanneer de order bij de tweede klik wordt gevalideerd. De Order verbindt zich permanent tot de Gebruiker die het contract niet meer kan annuleren, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen door de Verkoper. Contractuele informatie wordt bevestigd via e-mail, waaraan de factuur zal worden gekoppeld.

4. Prijs
De prijzen van de Benefits worden weergegeven in TTC euro's en komen overeen met die van kracht zijn op de dag van de bestelling. In de servicebeschrijvingsbladen op de site wordt vermeld wat er in de prijs is inbegrepen.
Tenzij anders vermeld in het beschrijvingsblad van de Service, is de prijs exclusief vervoer naar de plaats van de Uitkering, accommodatie en woonkosten, maaltijden en dranken, on-site kosten en alle service of service die niet specifiek in het beschrijvingsblad van de Service wordt vermeld.

5. Voorwaarden en betalingsmethoden
Voordelen worden online vereffend met een creditcard.
De gebruiker moet in de daarvoor bestemde gebieden direct het kaartnummer, de geldigheidsdatum en de controlecode op de achterkant van de kaart vermelden.
Het volledige bedrag van de bestelling wordt op de dag van de bestelling van de creditcard afgeschreven.
De verkoper behoudt zich het recht voor om alle beheer van De Orde en eventuele voordelen op te schorten in geval van niet-betaling of weigering van een vergunning om met een bankkaart te betalen door de erkende bankorganen.

6. Intrekken
Overeenkomstig artikel L.121-20 van het Consumentenwetboek heeft de koper in geval van een verkoop op afstand een wachttijd van 7 dagen na de bevestiging van de bestelling door de verkoper, zonder redenen te hoeven verantwoorden of sancties te betalen, met uitzondering van de retourkosten die afhankelijk blijven.
Het herroepingsrecht is echter niet van toepassing op "vrijetijdsvoordelen die op een bepaalde datum of periodiciteit moeten worden verstrekt" overeenkomstig het bepaalde van afdeling L.121-20-4 van de consumentencode.
De mogelijkheid om binnen 7 vrije dagen voor omruiling of restitutie, bedoeld in artikel L.121-20-4 van de consumentenwet, in te trekken, is derhalve niet van toepassing op de bij de verkoper gereserveerde voordelen.
In de specifieke context van de online aankoop van fysieke winkelproducten heeft de Gebruiker een periode van veertien vrije dagen, vanaf de ontvangst van de producten, om zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder redenen te hoeven rechtvaardigen of om boetes te betalen, behalve, indien nodig, retourkosten. Als de periode van 14 dagen verstrijkt op een zaterdag, zondag of een feestdag of een feestdag, wordt deze verlengd tot de volgende werkdag.
Indien het herroepingsrecht wordt uitgeoefend, vergoedt de verkoper de gebruiker zo spoedig mogelijk en uiterlijk veertien dagen na de datum waarop dit recht is uitgeoefend, alle betaalde bedragen terug.

7. Uitwisseling, uitstel, annulering van gedateerde diensten
Er wordt geen ruil, uitstel of annulering van boekingen geaccepteerd, tenzij de verkoper uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven onder de volgende voorwaarden:
- Annulering door de verkoper: de VVV behoudt zich het recht voor voor het begin van elke activiteit voor om deze te annuleren in geval van overmacht of wegens niet-invulling. Deze annulering geeft u recht op een volledige terugbetaling van de bedragen die voor deze activiteit zijn betaald.
- Annulering wegens gebruiker: Tot vijf dagen voor het begin van de gereserveerde activiteit is 50% van de kosten van de activiteit verschuldigd. Minder dan vijf dagen voor het begin van de activiteit zijn de volledige kosten van de activiteit verschuldigd.


7.3 Box Office
Annulering wegens klant: er wordt geen terugbetaling gedaan in geval van annulering van de klant.
Annulering door de Organisator: indien het evenement wegens overmacht, onafhankelijk van zijn verantwoordelijkheden, wordt geannuleerd, wordt alleen de aankoopprijs van de tickets, exclusief eventuele beheer- en verzendkosten, en eventuele bijkomende kosten, door de VVV terugbetaald na terugbetaling van de tickets.

7.4 Terugbetalingsvoorwaarden
Elk verzoek om terugbetaling moet binnen maximaal 3 weken na de datum van de geboekte uitkering naar onze diensten worden verzonden.
We zijn toegewijd aan eventuele terugbetaling om u deze binnen 20 werkdagen te sturen.
De verkoper kan niet aansprakelijk zijn in geval van verlies, diefstal of niet-gebruik van het Tegenmerk dat is opgetreden na het verzenden van de bevestigingse-mail of het onvermogen om bepaalde activiteiten uit te voeren, toe te schrijven aan de Gebruiker en/of de ontvanger.

8 Levering van winkelproducten en evenemententickets (exclusief optredens georganiseerd door de verkoper)
Territorium: bestelde tickets worden geleverd in grootstedelijk Frankrijk (andere landen, neem contact met ons op).
Voorwaarden: Leveringen worden geleverd via het postkantoor. De producten worden geleverd op het afleveradres dat tijdens het bestelproces is aangegeven. Bij een fout bij het invoeren van het afleveradres kan geen vertraging worden toegeschreven aan de VVV.
Vertragingen: De koper kan de koopovereenkomst per aanbevolen brief melden met verzoek om ontvangst op verzoek van ontvangst in geval van overschrijding van de leveringsdatum van het onroerend goed van meer dan zeven werkdagen en niet wegens overmacht bij de VVV of aan het bedrijf dat de levering verstrekt, met name voor stakingsacties.
Nalevingsfouten: Bij gebrek aan door de koper afgegeven reserveringen over de naleving van de geleverde producten, schriftelijk, binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelde producten, worden deze geacht in hoeveelheid en kwaliteit aan de bestelling te voldoen. De verkoper vervangt zo spoedig mogelijk en op eigen kosten de geleverde producten waarvan de niet-naleving naar behoren tegenstrijdig is bevonden.
Optredens georganiseerd door de verkoper: De diensten georganiseerd door de organisator (rondleidingen, diner-wandelingen etc). zijn geen gemailde tickets. De ontvangen orderbevestiging op het smartphonescherm van de gebruiker dient als tegenmerk.

9. Verantwoordelijkheid van gebruikers en begunstigden
De Gebruiker erkent dat hij deze algemene verkoopvoorwaarden heeft gelezen, evenals de informatie en adviezen in het beschrijvingsblad van het voorgestelde voordeel, en dat hij de begunstigde van het voornoemde voordeel in kennis heeft gesteld, als hij niet zelf de begunstigde is.
De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid van een of meer begunstigden en de verkoper behoudt zich ook het recht voor om op elk moment een begunstigde te verdrijven wiens gedrag als gevaarlijk voor zichzelf of voor de andere deelnemers zou worden beschouwd. In dit geval is geen restitutie mogelijk.


11. Verantwoordelijkheid van de verkoper
11.1.
Voor alle verleende voordelen komen de partijen uitdrukkelijk overeen dat de verkoper slechts onderworpen is aan een algemene verplichting van middelen. De verkoper verbindt zich ertoe alle middelen te doen om, onder de beste omstandigheden, het door de gebruiker bestelde voordeel te waarborgen, zoals beschreven op zijn website.

11.2. Algemene beperking van de aansprakelijkheid
In het algemeen komen de partijen overeen dat, in het geval dat de verkoper aansprakelijk is voor het niet uitvoeren of verkeerd afschrijven van het voordeel, of voor enige andere aan de verkoper toe te schrijven oorzaak, de partijen overeenkomen dat:
- Alleen directe schade als gevolg van de niet-contractuele verplichtingen is onderworpen aan een schadevergoeding. Als gevolg hiervan kunnen alle indirecte schade, met inbegrip van eventuele morele of commerciële schade, verlies van winst, omzet, bestelling of klant geleden door de Gebruiker, de begunstigde en/of derden geen recht hebben op schadevergoeding.
- Het bedrag van het rechtsmiddel dat door de verkoper kan worden gedragen, is uitdrukkelijk beperkt tot de bedragen die door de verkoper in het kader van het voordeel worden geïnd.

11.3 Schade
De VVV wijst elke verantwoordelijkheid af voor diefstal, verlies en schade aan persoonlijke bezittingen die zich tijdens activiteiten of in kleedkamers hebben voorgedaan.
De stagiair of zijn wettelijke vertegenwoordiger is persoonlijk verantwoordelijk voor eventuele schade, verlies of schade veroorzaakt door hemzelf.

12. Overmacht
De hierna genoemde verplichtingen zijn niet van toepassing of worden op grond van recht en zonder vergoeding opgeschort indien de uitvoering ervan onmogelijk is geworden als gevolg van een geval van overmacht of een toevallige zaak zoals gedefinieerd in de rechtspraak of om welke reden dan ook niet aan de gebruiker, begunstigde of verkoper kan worden toegeschreven.

De partijen moeten alles in het werk stellen om de gevolgen van contractbreuk als gevolg van overmacht te voorkomen of te verminderen; de partij die zich op een geval van overmacht wenst te beroepen, moet de andere partij onverwijld in kennis stellen van het begin en, indien nodig, de beëindiging van deze gebeurtenis, anders kan zij niet van haar verantwoordelijkheid worden ontheven.

13. Toegang tot de website
De verkoper streeft ernaar om permanente toegang tot de site te bieden, 24 uur per dag, 7 dagen per week. De toegang tot de Site kan echter te allen tijde en zonder kennisgeving worden opgeschort, onder meer als gevolg van storingen, netwerk-, systeem- en/of communicatiefouten, evenals onderhoud en correcties die nodig zijn door de update en de juiste werking van de site.
De verkoper behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde en zonder kennisgeving te wijzigen.
De Gebruiker verbindt zich ertoe de toegang tot de Site en/of de goede werking van de Site op geen enkele manier te verstoren, wat de Site geheel of gedeeltelijk kan beschadigen, onderscheppen, verstoren.
De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade als gevolg van een onderbreking, storing, opschorting of afsluiting van de site, om welke reden dan ook of enige directe of indirecte schade die zou voortvloeien uit de toegang tot de site.
De gebruiker van deze site erkent dat hij de competentie en middelen heeft om toegang te krijgen tot deze site en deze te gebruiken. De gebruikte communicatieprotocollen zijn die welke op het internet worden gebruikt.
De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de elementen buiten zijn controle en voor eventuele schade die mogelijk kan worden geleden door de technische omgeving van de gebruiker, met inbegrip van zijn computers, software, netwerkapparatuur en enig ander materiaal dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de site.
Er wordt aan herinnerd dat het frauduleus openen of onderhouden van een computersysteem, het belemmeren of verstoren van de werking van een dergelijk systeem en het frauduleus invoeren of wijzigen van gegevens in een computersysteem strafbaar is.
Toegang tot de site is gratis. De gebruiker is verantwoordelijk voor de toegang tot en het gebruik van het telecommunicatienetwerk, volgens de voorwaarden die zijn ISP's en telecommunicatie-exploitanten hebben vastgesteld.

14.
De gehele site (structuur, presentatie en inhoud) is een werk dat wordt beschermd door de huidige Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom.
De verkoper bezit of bezit de rechten op alle elementen die deel uitmaken van deze site, inclusief teksten, gegevens, tekeningen, afbeeldingen, foto's, animaties, geluiden, inclusief downloadbare documenten. Alle rechten, met name de exploitatierechten, de reproductierechten en de winning op elk medium; alle of een deel van de gegevens, bestanden en alle elementen in de webpagina's van deze site, alsmede de rechten van representatie en reproductie op elk medium, van de site zelf, de rechten van wijziging, aanpassing of vertaling, uitsluitend voorbehouden aan de Verkoper, en aan de potentiële rechthebbenden, onder voorbehoud van de reeds bestaande rechten van derden die toestemming hebben gegeven voor de digitale reproductie en/of de integratie in deze site, door de verkoper, van hun werken van welke aard dan ook.
Elke reproductie, representatie, uitzending of heruitzending, geheel of gedeeltelijk, van de inhoud van deze Site door middel van een proces zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de Verkoper is verboden, en zou een inbreuk zijn die wordt bestraft door artikelen L.335-2 en na de Intellectuele Eigendomscode.
De reproductie van de teksten en webpagina's van de Site op een papieren medium blijft toegestaan, met inachtneming van de volgende cumulatieve voorwaarden: gratis verspreiding, eerbiediging van de integriteit en het doel van de gereproduceerde documenten (geen wijzigingen, noch wijzigingen), respect voor het doel van de Site bij het gebruik van deze informatie en elementen, duidelijke en leesbare offerte uit de bron met vermelding van de naam van de Site , zijn internetadres en het auteursrecht van de verkoper.
Kopieën van de documenten op deze site kunnen alleen worden gemaakt voor informatie en alleen voor strikt privégebruik. Elke andere reproductie of het gebruik van een kopie voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden.
Handelsmerken en de namen en logo's op de site zijn beschermd. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze merken of logo's, gemaakt van de elementen van de Site zonder de uitdrukkelijke toestemming van de verkoper of zijn rechthebbenden, is daarom verboden, in de zin van artikel L 713 - 2 van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.


15. Hyperlinks
De site bevat hyperlinks die toegang bieden tot sites die niet door de verkoper zijn bewerkt. Als gevolg hiervan kan de gebruiker niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de sites waartoe de Gebruiker toegang zou hebben.
Het maken van hyperlinks naar de startpagina van de site is toegestaan. Voor links naar specifieke pagina's van de site (deep links of "deep linking") is vooraf toestemming van de verkoper vereist.
De URL van de beoogde pagina moet duidelijk worden vermeld. De gebruikerssite mag de Site niet als zijn eigen site laten verschijnen, de inhoud van de Site vervormen, zich onthouden van het duidelijk maken dat de Gebruiker naar de Site is geleid. Sitepagina's mogen niet worden genest in de pagina's van een andere site, maar kunnen in een nieuw venster worden weergegeven.
Geen "mirroring" van de site, d.w.z. een online instelling naar een andere URL, is toegestaan.

16. Traces-gebruikers
De Gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat tijdens bezoeken aan de Site een "cookie" (een verbindingsgetuige in de vorm van een klein bestand dat naar de harde schijf van de computer van de gebruiker wordt verzonden) automatisch kan worden geïnstalleerd en tijdelijk kan worden opgeslagen in het geheugen of op de harde schijf. Gebruikers van de site erkennen dat zij op de hoogte zijn gebracht van deze praktijk en machtigen de verkoper om deze te gebruiken. Zij zullen in staat zijn om bezwaar te maken tegen de registratie van deze cookies door het opzetten van de browser geïnstalleerd op hun systeem, om op de hoogte te worden gesteld van de komst van een cookie en te kunnen weigeren.
De "cookies" die op deze site worden uitgebuit en, mogelijk, andere vangt van omgevingsvariabelen, het beheren van auditbestanden en het openen van de directory van tijdelijke internetbestanden (verbergen), worden alleen gebruikt voor analyse en optimalisatie van de site door de Verkoper, die zich ertoe verbindt geen ander gebruik te maken.

17. Persoonsgegevens
Bij het gebruik van de Site kan de Gebruiker worden verplicht om verschillende persoonlijke gegevens te verstrekken.
De Gebruiker verklaart dat hij op de hoogte is van deze geautomatiseerde verwerking van informatie, inclusief het beheer van e-mailadressen. Dit bestand werd gemeld aan de CNIL.
De verkoper wordt gemeld aan de CNIL onder het nummer: 1496733.
De persoonlijke gegevens van gebruikers zijn bedoeld voor de Verkoper, die gemachtigd is deze op te slaan in het computergeheugen, deze te gebruiken en te delen met derden of zijn technische en zakelijke partners, om gebruikers in staat te stellen de diensten te gebruiken en gebruikers commerciële aanbiedingen voor soortgelijke producten of diensten te bieden.
De Gebruiker erkent en aanvaardt dat de Verkoper, om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, kan worden verplicht om de persoonsgegevens die hem in verband brengen, met name in het kader van een gerechtelijke procedure, door de Gebruikers de algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden van de Site af te dwingen, om te reageren op verzoeken van de politie en gendarmerieautoriteiten die de schending van de rechten van derden en meer in het algemeen om de rechten en belangen van de Verkoper en zijn partners te beschermen. technisch of commercieel.
Overeenkomstig wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende computers, bestanden en vrijheden, gewijzigd bij wet nr. Het enige wat ze hoeven te doen is gebruik maken van dit recht toe te passen door vermelding van hun naam, voornaam, e-mailadres en het onderwerp van hun verzoek aan de verkoper, per e-mail: eole.dunesdeflandre@ot-dunkerque.fr of per post: Duinkerke Tourist and Congress Office, 4 Place Charles Valentin 59140 Duinkerken.
De informatie over informatie met de vermelding "verplicht" is essentieel voor het beheer van de bestelling van de gebruiker. De niet-informatie van de optionele gegevens leidt niet tot enige vorm van verwerking voor de Gebruiker.
De in beslag genomen informatie is bestemd voor de verkoper, zijn onderaannemers en zijn technische en commerciële partners. Hun doel is het beheren, beveiligen en valideren van de orde, het bestrijden van internetfraude en het verzenden van commerciële aanbiedingen. Als de Gebruiker deze aanbiedingen niet per e-mail wenst te ontvangen, hoeft hij alleen het vakje voor dit doel aan te vinken. De verzonden commerciële aanbiedingen kunnen alleen betrekking hebben op de aanbiedingen van de verkoper en de commerciële aanbiedingen van zijn partners. Een link zal de Gebruiker, bij elke e-mail ontvangst, om zijn verzet, voor de toekomst, aan te geven tegen de ontvangst van nieuwe commerciële aanbiedingen.

18. Bescherming van minderjarigen
Op grond van artikel 1124 van het Burgerlijk Wetboek kunnen ongemandeurfde minderjarigen geen contract aftekenen.
Daarom moeten minderjarigen bevelen voor minderjarigen plaatsen door degenen die het ouderlijk gezag uitoefenen.
In geval van een toevallige verzameling van persoonsgegevens met betrekking tot een minderjarige, hebben personen die het ouderlijk gezag uitoefenen de bevoegdheid om bezwaar te maken tegen hun bewaring bij de verkoper.

19.
Deze algemene verkoopvoorwaarden en het gebruik van de site geven uitdrukking aan de volledige verplichtingen van de partijen met betrekking tot hun doel.
De Gebruiker erkent en aanvaardt dat het gedogen van een situatie door de verkoper hem geen rechten geeft. Een dergelijke tolerantie kan niet worden opgevat als een ontheffing om de aan de orde zijnde rechten op een later tijdstip te doen gelden.
Als een of meer bepalingen van deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden van de Site als ongeldig worden beschouwd of als zodanig worden verklaard op grond van een wet, regelgeving of als gevolg van een definitieve beslissing van een bevoegde rechter, behouden de andere bepalingen hun volle kracht en reikwijdte.

20. Rechtszaken
20.1. Bewijs
De verkoper zal kunnen gebruiken als bewijs van elke handeling, programma's, gegevens, bestanden, records, operaties en andere items (zoals tracking rapporten of andere verklaringen) van een computer of elektronisch formaat of medium, opgericht, ontvangen of opgeslagen direct of indirect door de verkoper of zijn technische aanbieders, bijvoorbeeld in een database.
Als zodanig worden de opnamen, die door het computersysteem van de verkoper of zijn technische dienstverleners worden bewaard, uitdrukkelijk aanvaard als bewijs van communicatie tussen de partijen, het gebruik van de site en betalingen tussen de partijen en authentiek in geval van een geschil.
Bestellingen en facturen worden gearchiveerd op betrouwbare en duurzame media op een wijze die overeenkomt met een getrouwe en blijvende kopie overeenkomstig artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek.

20.2. Toepasselijk recht
Deze overeenkomst valt onder de Franse wetgeving, met uitsluiting van enig ander recht of verdrag, ongeacht waar de site wordt gebruikt of de prestaties van de voordelen. Dit geldt zowel voor materiële regels als voor vormregels.

20.3. Rechtsgebied
In geval van een geschil en indien geen minnelijke schikking wordt getroffen, stellen de verkoper en de gebruiker de bevoegde rechterlijke instanties van de plaats van het hoofdkantoor van de verkoper uit, waaraan zij uitdrukkelijk bevoegdheid verlenen, ook in geval van pluraliteit van de partijen, beroep of garantie, incidenteel verzoek, zelfs voor de op verzoek of op verzoek bedoelde procedure.

21. Contactgegevens van de verkoper
Naam: VVV Duinkerke en Frans Vlaanderen
Rechtsvorm: vereniging zonder winstoogmerk
Adres: 4 plaats Charles Valentin 59140 Duinkerke - Tel: +33 3 28 26 27 27
BTW Intra: FR 16 783 595 069
E-mail: tourisme.dunesdeflandre@ot-dunkerque.fr